ŁĄCZY NAS IDEA ! – INFO O PROJEKCIE

1. Projekt „Wolontariat kulturalny – ŁĄCZY NAS IDEA!” ma na celu trwały wzrost aktywności społecznej osób w wieku 14-26 lat i osób dorosłych w tym +50, poprzez udział w warsztatach szkoleniowych i samodzielną realizację zadań wolontarystycznych, w ramach VII Międzynarodowego Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE. Festiwal jest doskonałym „poligonem doświadczalnym”, okazją dla młodych i dorosłych osób chcących zdobyć umiejętności i doświadczenie w dziedzinie organizacji wydarzeń artystycznych – koncertów, wystaw, warsztatów rękodzieła, pokazów mody, nagrań studyjnych, promocji w intrenecie i mediach, tworzenia spotów filmowych, opieki nad zagranicznymi gośćmi.

Projekt zakłada znaczny udział i wpływ uczestników na jego realizację poprzez wybór mentorów – koordynatorów zadań festiwalowych i rodzajów działań wolontarystycznych.

2. W projekcie współpracują 3 organizacje/instytucje, których kadra i/lub dotychczasowe grono wolontariuszy wzmocnią potencjał, zdobędą umiejętności i doświadczenia do dalszej pracy nad rozwijaniem oferty wolontariatu kulturalnego:

 • Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO w Łodzi, która zakłada wzmocnienie kompetencji stałych wolontariuszy oraz pozyskanie nowych regularnych współpracowników
 • Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, w ramach którego działa Łódzkie Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, które posiada bazę wolontariuszy i która również, dzięki projektowi, pozyska nowych wolontariuszy tj. osób, które regularnie kilka razy w roku chciałyby angażować się w szeroko rozumiane działania kulturalne – koncerty charytatywne itd.
 • Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczka w Łodzi jako partner zakłada edukowanie, zwiększanie świadomości uczniów i rodziców na temat znaczenia wolontariatu.

3. Projekt zakłada realizację następujących celów szczegółowych:

a) Wzrost aktywności wolontarystycznej młodych ludzi w wieku 15-26 lat, osób dorosłych, w tym w wieku +50 oraz osób z mniejszymi szansami w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

b) Wzmocnienie lokalnych więzi społecznych i międzypokoleniowych poprzez działania wolontariuszy dla- i z udziałem lokalnej społeczności, a także stworzenie możliwości współpracy wolontariuszy z różnych grup wiekowych.

c) Rozwinięcie postaw obywatelskich i prospołecznych uczestników projektu poprzez uświadomienie znaczenia i korzyści płynących z angażowania się w działania na rzecz dobra wspólnego, a także poznanie i doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej.

d) Wzrost popularności idei wolontariatu wśród odbiorców projektu, poprzez aktywne informowanie i budowanie świadomości społecznej przez uczestników – wolontariuszy.

e) Rozwój twardych i miękkich kompetencji uczestników – wolontariuszy przydatnych w dalszej aktywności społecznej w sferze kultury poprzez warsztaty szkoleniowe, opiekę mentorów, wspieranie świadomości mocnych stron, pracę w zespołach projektowych, powierzenie odpowiedzialnych, samodzielnych zadań festiwalowych.

f) Dzielenie się doświadczeniami w zakresie wolontariatu kulturalnego między organizacjami partnerskimi, stworzenie wspólnej oferty wolontariatu na rzecz kultury przez partnerów projektowych.

g) Poszerzanie wiedzy i otwartości uczestników i odbiorców projektu dotyczących kultur, tradycji, historii i obyczajowości narodów i grup etnicznych różnych regionów świata poprzez zaangażowanie w przygotowanie i realizację wydarzenia VII Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych Folkowe Inspiracje z udziałem gości z kilkunastu krajów świata. Poszerzanie świadomości społecznej na temat potrzeby integracji z osobami o mniejszych szansach poprzez włączenie w równoprawne działania z pozostałymi uczestnikami projektu.

4. Projekt realizowany jest w 4 etapach:

ETAP I – 1.02.2017 – 30.04.2017

Promocja projektu, działania informacyjno-rekrutacyjne, realizacja szkoleń.

W ramach I etapu odbędą się warsztaty szkoleniowe o następującej tematyce:

Dla wolontariuszy – gimnazjalistów i młodzież szkolnej:

 • „Dobre praktyki wolontariatu” - przygotowanie wolontariuszy do podejmowania świadomych działań. Wolontariusze poznają dobre praktyki wolontariatu, uzyskają narzędzia do pracy wolontarystycznej, praktyczne porady i rozwiązania. Będą mogli określić swoje miejsce w wolontariacie.
 • Tolerancja? Lubię to!”wzmacnianie postawy tolerancji, budowanie świadomości społecznej. Wolontariusze zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tolerancją, dyskryminacją i wielokulturowością. Odkryją źródła zachowań dyskryminacyjnych, będą poszukiwali sposobów przeciwdziałania takim zachowaniom.
 • „Ja – wolontariusz”wspieranie procesu budowania warsztatu wolontariusza. Wolontariusze uzyskają wiedzę na temat pracy metodą projektów
 • „Mój wizerunek, mój plan, mój sukces” - budowanie umiejętności świadomego i planowego osiągania celów. Wolontariusze nauczą się budować swój wizerunek i planować ścieżkę rozwoju. Dowiedzą się jak pokonywać słabości i odnajdować w sobie mocne strony.

Dla wolontariuszy – młodzieży studenckiej i osób dorosłych:

 • Zapoznanie wolontariuszy z możliwościami pozyskania funduszy na organizację lokalnych wydarzeń kulturalnych. Uczestnicy szkolenia poznają źródła i sposoby aplikowania o środki ze źródeł samorządowych, fundacyjnych i prywatnych. Przeanalizują modelowy wniosek aplikacyjny i ofertę sponsorską. Dowiedzą się, gdzie szukać szkoleń i doradztwa w zakresie fundrasingu.
 • Poznanie metod projektowania wydarzenia kulturalnego. Uczestnicy zapoznają się z procesem tworzenia wydarzenia – od analizy potrzeb, po stworzenie całościowego programu. Dowiedzą się, jak dostosować formy i metody pracy do potrzeb różnych grup odbiorców.
 • Dobre praktyki organizacji wydarzeń kulturalnych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie wyzwania stoją przez organizatorem koncertu plenerowego, jakie przed organizatorem pokazu mody, a co musi wiedzieć animator działań warsztatowych.
 • Najważniejsze miękkie kompetencje w pracy społecznej. Wolontariusze poznają takie istotne zagadnienia, jak praca w zespole, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i konfliktami, komunikacja zespołowa i ewaluacja własnej pracy.

ETAP II1.05.2017 – 18.06.2017

Konsultacje i opieka mentorów – koordynatorów zadań festiwalowych, przygotowanie do realizacji zadań wolontariackich podczas festiwalu oraz organizacji stoiska promującego ideę wolontariatu,

ETAP III – 19.06.2017 – 30.06.2017

Realizacja zadań wolontariackich: logistycznych, organizacyjnych lub programowych, w zależności od predyspozycji i zainteresowań wolontariuszy, związanych z akcją promującą ideę wolontariatu.

ETAP IV – 16.08.2017 – 30.11.2017

Ewaluacja i podsumowanie projektu, konsultacje z mentorami, plany dalszego rozwoju wolontariuszy, rozliczenia i sprawozdawczość.

5. Uczestnik projektu „Wolontariat kulturalny – ŁĄCZY NAS IDEA!” jest zobowiązany do zarejestrowania się na stronie www.folkoweinspiracje.pl – zakładka REJESTRACJA ON-LINE.  Informacja o kolejnych etapach działań zostanie przesłana na podany adres mailowy w KARCIE ZGŁOSZENIA WOLONTARIUSZA.